Koolikorraldus

Koolipäev Pärnu Kristlikus Erakoolis algab 08:30.

Pärnu Kristlik Erakool järgib õppe- ja kasvatustegevustes ainekeskset õppesüsteemi, kus õppematerjali sisu on esitatud õppeainete kaupa, mis aitab õpilasel omandatavat materjali arusaadavamalt süstematiseerida ja struktureerida. Õpilasele erinevatest valdkondadest tervikpildi loomiseks ning aineüleste seoste nägemiseks on õpetajal võimalus I kooliastmes kasutada ka üldõpetuse õppetöö korraldust, mis lähtub õppeainete lõimingust, õpilase lähiümbruse õppetöösse sidumisest ning kontsentrilisuse printsiibist – teadmised lähevad kitsamast laiemale.

Aktiivõppemeetodid

Pärnu Kristliku Erakoolis on õppetöös kasutusel aktiivõppemeetodid, mille eesmärgiks on õpilaste aktiivne õppeprotsessi kaasatus, õpitava mõtestamine ning varem omandatud teadmiste ja oskustega seostamine ning õppekavas loetletud õpiväljundite saavutamine.

Aktiivõppe meetoditena kasutatakse:

 • arutelu,
 • ajurünnakut,
 • rollimänge,
 • struktureeritud tegevusi,
 • videotunde,
 • rühma- ja paaristööd,
 • draamat,
 • filosofeerimist,
 • vaatlust,
 • väliõpet jt.

Aktiivõppe meetodite kasutamine aitab tundidesse kaasata ka väärtuskasvatuslikke elemente ning kujundada õpilaste hoiakuid.

Aktiivõppe märksõnadeks on õpilase:

 • aktiivsus ja vabadus;
 • teadmisjanu ja uudishimu;
 • loomingulisus ja eripärasus;
 • avastamisrõõm;
 • iseseisvus ja kriitilisus;
 • suhtlemine ja koostöö;
 • kohanemine situatsiooniga;
 • õppeülesannete elulisus;
 • tagasisidestamine.

Tunnijaotusplaan

Pärnu Kristliku Erakooli I kooliastme tunnijaotusplaan on välja toodud ainetunniti nädalakoormuse kaupa. Tabelis on välja toodud kohustuslike õppeainete ja valikõppeainete (inglise keel ja usuõpetus) tundide arv klassiti ja kooliastmeti. Lisatunnid on märgitud I kooliastme koondtundide arvu juurde plussmärgiga.

Valikõppeained ja võõrkeelte valik

Pärnu Kristlikus Erakooli I kooliastmes on lisaks kohustuslikele, riiklikus õppekavas loetletud õppeainetele, valikõppeainena nädalatunniplaanis üks usuõpetuse tund, mis on kõigile õpilastele kohustuslik. Pärnu Kristliku Erakooli A- võõrkeele tunniks on alates 3. klassist inglise keel.

Õppekavaväline huvitegevus

Pärnu Kristlikus Erakooli I kooliastmes on kõigil õpilastel võimalus osaleda kooli õppe- ja kasvatustööd täiendavates ja toetavates huviringides:

 • Mudilaskoor– koorilaul ja solistiõpe
 • Kandlering– väikekandle pilliõpe
 • Piibliring– piiblilugudega tutvumine
 • Võõrkeelering– inglise keele õpe
 • Kunstiring– maalimis- ja värviõpe

Võõrkeelering annab õpilastele võimaluse alustada inglise keele tasulist õpet lihtsustatud meetodil juba I kooliastme algul, mil kooli töökavas kohustusliku A- võõrkeele õppetund veel puudub, lisandudes tunniplaani alates 3. klassist.

Pärnu Kristlik Erakool väärtustab emakeeleõpet ning keskendub esimese ja teise klassi eesti keele ainetundides õpilaste lugemisoskuse, väljendusoskuse ja õigekirjaoskuse süvendatud õpetamisele.

Andekate laste märkamine ja arendamine

Pärnu Kristlikus Erakoolis mõistetakse haridusliku erivajadusena ka õpilaste andekust, mis väljendub kõrgetes võimetes või silmapaistvates õpitulemustes. Õpetaja ülesandeks on andeka õpilase märkamine ja tema arengu toetamine selleks kõige paremini sobivate meetoditega. Andekad õpilased omavad eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud, kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne võimekus.

Pärnu Kristlik Erakool lähtub andekate õpilaste õppe- ja kasvatustegevustes eesmärgist tagada kõigile õpilastele sh ka andekatele võimetekohane areng ning õppeülesannete piisav pingutus- ja raskusaste. Andekatele õpilastele tagatakse vajadusel täiendav juhendamine ja lisaülesanded ning tegevused aineõpetajate poolt.

Andekate õpilaste õppe mitmekesistamise võimalused I kooliastmes:

 • Keerukama raskusastmega ülesannete või lisaülesannete lahendamine
 • Kaasõpilaste õppetöös juhendamine, aitamine või tagasisidestamine
 • Õppematerjalide iseseisev koostamine
 • Koolilehe toimetamine (koostöös)
 • Kooliürituste korraldamine (koostöös)
 • Olümpiaadidel ja võistlustel osalemine
 • Õppetegevuste juhtimine (koostöös)
 • Klassivanema kohustuste täitmine

Kujundav hindamine ja tagasiside andmine

Pärnu Kristliku Erakooli I kooliastmes (1.- 3.klass) on õpilaste õpitulemuste hindamisel kasutusel kujundava hindamise meetod, mille keskmes on õpilase arengu pidev jälgimine, analüüsimine, toetamine ja tagasisidestamine. Õpilase õppeprotsessi vaadeldakse tervikuna, kus kirjeldav sõnaline hinnang ja/või numbriline hinne on indikaatoriks õpilase hetketeadmistele, tema arengule ja motiveeritusele.

Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema enda varasemate saavutustega:

 • teadmiste või oskuste edusammudele või vajakajäämistele,
 • uute õpieesmärkide püstitamisele,
 • metakognitiivsete õpioskuste arendamisele ning õpilase hindamisprotsessi kaasamisele.

Kujundav hindamine on heaks eelduseks pingevaba õpikeskkonna loomisele, õppimise soodustamisele, stressi tekitavate pingerivide puudumisele ning õpilaste motiveerimisele, julgustamisele ja tunnustamisele koostöös õpetajate, õpilastega ning lapsevanematega.

Õpilaste tunnustamine

Pärnu Kristlikus Erakoolis kasutatakse õppe- ja kasvatustegevuse positiivse tagasisidena hinnete ja hinnangutega paralleelselt õpilaste tunnustamist. Tunnustajaks võib olla õpetaja, kooli direktor või tunnustust vääriva teo kooliväline esindaja.

Õpilase eeskujuliku õppeedukuse, õpisaavutuse, õpioskuse või käitumise tunnustamise meetoditeks on: direktori käskkiri, kiituskiri, tänukiri, aukiri, diplom, tänukingitus või sõnaline kiitus hommikuses palveringis.

Õpilase tunnustamine aitab tõsta õpilase õpitahet, enesehinnangut, sooritusjulgust ja heaolutunnet. Tunnustus võib olla individuaalne- suunatud konkreetsele õpilasele või kollektiivne- suunatud grupile, klassile või kogu kooliperele. Tunnustus on positiivselt esile tõstmist vääriva teo kõrgeim tagasisidevorm.

Koostöö ja kaasamise põhimõtted

Pärnu Kristliku Erakooli koostööpõhimõtete aluseks lapsevanemate ja teiste huvigruppidega on vastastikune lugupidamine, väärikas käitumine ning üksteise maailmavaadete, usutunnistuste ja väärtuspõhimõtete austamine ning aktsepteerimine. Pärnu Kristlik Erakool lähtub oma õppe-, kasvatus- ja koostöötegevuses kristlikust õpetusest ning väärtuskontseptsioonist.

Pärnu Kristlik Erakool on kooli õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel orienteeritud koostööle õpilase vanemate ja kooli tugispetsialistidega, kelles nähakse võrdväärset koostööpartnerit õpilasele turvalise õppekeskkonna loomiseks ja isiksusliku arengu tagamiseks. Vanemate aktiivsele koostööle kaasamisel lähtutakse vabatahtlikkuse printsiibist ning kooli ja kodu vahelises lepingus sätestatud tingimustest.

Tulemusliku koostöö eelduseks on kooli ja kodu ühine väärtusruum, realistlikud ootused, vastastikune usaldus, tahe koostööks ja lähtumine õpilase heaolust. Eduka koostöö aluseks on kooli ja kodu vaheline pidev infovahetus, mis aitab ennetada õpilase arenguga seotud probleeme, vähendada möödarääkimisi ning vältida konflikte. Lapsevanemate tagasiside koolile ning kaasatus kooli arendustegevusse on oodatud ja hinnatud. Õppeaasta lõpus täidetakse lapsevanemate poolt kooli rahulolu küsitlus, mille tulemused avaldatakse kooli kodulehel.

Pärnu Kristlik Erakool on avatud koostööle kõigi Pärnu linna ja üle-eestiliste kristlike koguduste ja organisatsioonidega. Pärnu Kristlik Erakool lähtub koostööd organiseerides ja läbi viies kooli kristlikust kontseptsioonist, kooli arengukavast, kooli õppekavast, kooli pidaja korraldustest ning kooli autonoomsust ja otsustusõigust tagavatest ning seda mitte kahjustavatest tegevustest.

Lapsevanemate teavitamine

Pärnu Kristlik Erakool toetab koostöös lapsevanematega õpilase isiksuse terviklikku arengut lähtudes õpilase annetest, võimetest, isikulistest eripäradest ja individuaalsetest õpivajadustest. Õpetaja teavitab vanemat õpilase õppetulemustest, õpiväljundite saavutamise probleemkohtadest ning planeeritavatest tugiõppemeetmetest.
Pärnu Kristlik Erakool tagab õpilasele ja lapsevanemale teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele ja lapsevanematele teatavaks uue õppeperioodi algul.

Pärnu Kristliku Erakooli õpetajad nõustavad vajadusel lapsevanemaid pedagoogilistes, õpilase arengut puudutavates küsimustes või korraldavad tugispetsialistide ja/ või kooli kaplani kaasatuse.

Pärnu Kristlikus Erakoolis on kasutusel järgnevad kodu ja kooli koostöö ja tagasisidestamise vormid:

 • Vahetu suhtlus õpetaja, tugispetsialisti või juhtkonna liikmetega
 • Õpilase koolipäevik, klassitunnistus, tööraamatud
 • eKooli päevik
 • Kooli koduleht ja veebipõhised suhtluskanalid ning -grupid
 • Teadetetahvel
 • Kooli- ja kodu ühisüritused
 • Lapsevanemate kaasamine koolitegevustesse ja ürituste korraldamisse
 • Infokoosolek lapsevanematele
 • Täiendkoolitused lapsevanematele
 • Rahuloluküsitlus lapsevanematele
 • Tugispetsialistide tagasiside
 • Lapsevanemate esindus kooli nõukogus

 

Arenguvestluste läbiviimise kord

Pärnu Kristlikus Erakoolis viiakse õpilase arenguvestlused läbi kaks korda õppeaastas: esimesel poolaastal oktoobris või novembris ja teisel poolaastal aprill või mais. Arenguvestluse eesmärgiks on toetada õpilase arengut ning kõige efektiivsem on seda teha kodu ja kooli koostöös.

Arenguvestlust korraldab ja juhib õpilase klassijuhataja (vajadusel kaasates tugispetsialisti), kes lepib vanemaga kokku arenguvestluse toimumise aja kooliruumides ning väljastab vanemale koduseks täitmiseks õpilase arengut puudutava küsimustiku ning õpilasele enesehindamise lehe.

Küsimustik ja enesehindamise leht on aluseks õpilase arenguvestluse läbiviimisel. Arenguvestlusel osalevad õpilane, õpetaja ja lapse vanemad või tema seaduslik esindaja.

Arenguvestlus toimub usaldusliku vestluse ja arutelu vormis, kus oluline on kõigi osapoolte vastastikune tagasiside õpilase õppe- ja kasvatustegevusega seonduvale arengule. Arenguvestlusel analüüsitakse lapsevanema poolt täidetud küsimustiku alusel õpilase vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, tuvastatakse võimalikud probleemkohad ning nende lahendamismeetodid ja püstitatakse õpilasele edasised võimetekohased õpieesmärgid.

Arenguvestlusel annab õpetaja tagasisidet õpilase õppekava üldpädevuste, õppe- ja kasvatuseesmärkide, ainevaldkondlike eesmärkide ja ainealaste õpitulemuste kohta. Arenguvestluse oluline osa on õpilase enesehindamine, kus õpilane analüüsib varasemalt kodus täidetud enesehindamise lehe põhjal enda õppeülesannetega toimetulekut ning annab enda õpiväljundite saavutamisele hinnangu.

Arenguvestluse põhjal koostab klassijuhataja kokkuvõtva aruande, kus on lühidalt fikseeritud arenguvestluse sisu ning õpilase arengu toetamiseks püstitatud edasised õppe- ja kasvatuseesmärgid koostöös lapse vanemaga.

Arenguvestluse eesmärk ja ülesanded:

 • Kodu ja kooli koostöö tugevdamine ning usaldusliku suhte loomine.
 • Õpilase igakülgse arengu vastastikune tagasisidestamine ja toetamine.
 • Õpilase arenguks soodsa ja turvalise õppekeskkonna loomine ja selle tagamine.
 • Õpilase arengu probleemkohtade väljaselgitamine ja tegevuskava koostamine.
 • Pere kasvatuspõhimõtete ja väärtuste väljaselgitamine ning ühiste pidepunktide leidmine.
 • Õpilaste huvide ja huvitegevuste väljaselgitamine.
 • Õpilase, õpetaja ja vanemate ootuste väljaselgitamine.
 • Õpilase ja vanemate julgustamine ning motiveerimine.
 • Vajadusel lapsevanema nõustamine ning tugispetsialistide kaasamine.
 • Õpilasele edasiste õppe- ja kasvatuseesmärkide püstitamine lähtudes tema individuaalsest arengust ning võimetest.

Pin It on Pinterest

Share This