Jumalakartus on tarkuse algus

PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL

Kristlikel väärtustel põhinev heatasemeline kasvu- ja hariduskeskkond, mis ühendab koolirõõmu ja nõudlikkuse. Kui soovid, et Sinu laps saaks eluteele hea stardi, siis liitu meie sõbraliku kooliperega!

REGISTREERIMINE 1. KLASSIEELKOOLIRING

Üldinfo

Koolijuht ja eelkooliringi õpetaja: Marge Arumäe

Muusikaõpetaja: Aili Elend

1. klassi õpetaja: Kertu Vebel

2. klassi õpetaja: Marge Arumäe

Vabad töökohad

Kiirinfo

Registreerimine 1. klassi

Registreeri oma laps 1. klassi siin!

Pikapäevarühm ja huviringid

Õpilase individuaalset arengut, tema terviklikuks isiksuseks kujunemist ning kooli õppe- ja kasvatusalast tööd toetavad Pärnu Kristliku Erakooli kristlikust eripärast lähtuvad tegevused, üritused ja huviringid.

Pakume loovust arendavaid huviringe nii õpilastele kui lapsevanematele.

Loe lähemalt siit

Piibliloo tunnid

Igal reedel toimuvad Pärnu Kristlikus Erakoolis piibliloo tunnid, mis on kujunenud laste lemmiktundideks. Lisaks põnevatele lugudele saavad lapsed täita töölehti ning teha teemakohaseid meisterdusi. 

Vaata, millised piiblilood lapsed aasta jooksul selgeks õpivad!

Koolikorraldus

Kool algab Pärnu Kristlikus Erakoolis 1. septembril, kuid sellele eelneb väike koolilaager augusti lõpus, kus lapsed ja vanemad saavad omavahel rohkem tuttavaks.

Võimlemistunnid toimuvad kas lähedalasuval Jaansoni rajal, Munamäel, Pärnu Spordihallis või Raja tänava ujulas.

Kooliõeteenust pakub meile Pärnu Ühisgümnaasium ning tervisliku koolitoiduga varustab meid Pärnu Waldorfkool.

Koostööprojektid

Pärnu Kristlik Erakool osaleb 2021/22 õppeaastal järgmistes projektides ja koostööprogrammides:

PÕK ehk Pärnu linn kui õpikeskus, kus meie koostööpartneriteks on Pernova Hariduskeskus, Pärnu Muuseum, Koidula Muuseum, Pärnu teater Endla, Pärnu Kunstide Kool, Pärnu Muusikakool jt, kes aitavad rikastada meie kooli õppekava.

Vabad töökohad

Kandideeri klassiõpetajaks! Rohkem infot leiad siit

Toeta kooli oma vabatahtliku tööga ja hakka kooli perenaiseks! Rohkem infot leiad siit

 

Tunniplaan

Pärnu Kristlik Erakool on õppima innustav ja koolirõõmu säilitav heatasemeline hariduskeskkond. Paneme teadlikult rõhku sõbraliku ja hooliva õhkkonna loomisele ning reageerime koheselt kiusamiskäitumisele. Õpilaste füüsiline ja vaimne turvalisus on meile väga tähtis.  Lisarõhk on meie koolis matemaatikal ja loovainetel, teeme tihedat  koostööd Pärnu Loodusmajaga, Raamatukoguga ning teiste erakoolidega.

Meie tunniplaani vaata siit.

“Mulle teeb heameelt, et tänapäeval luuakse aina enam väikseid koole ja kogukonnakoole. Kunagi, algselt vabrikute- ja tehasetöölistele mõeldud suured kombinaatkoolid, kuhu laps anonüümsena ära kaob, ei ole need, mida tänapäeva laps vajab.”

Rita Rätsepp

Psühholoog, (Delfi Pere & Kodu, 04.07.2022)

Meist

Pärnu Kristlik Erakooli visiooniks on olla vaimulikuks haridusmajakaks Pärnumaal ning anda õpilastele lisaks suurepärasele haridusele kaasa ka tugev kogukonnatunnee ning selged väärtushinnangud, mis aitavad õpilastel ohtlikest karidest hoiduda ning jõuda turvaliselt ja palvetest kantuna oma tõelise kutsumuse sadamasse ning olla seal tõe valguse, armastuse ja headuse edasikandjateks.

Pärnu Kristlik Erakool on haridust ja haritust väärtustav, õppijaid ja õpetajaid inspireeriv ning kristlikku kogukonda ühendav väärtuspõhine ja väärikas kristlik põhikool Eesti haridusmaastikul, mille keskmes on nii õpilaste, õpetajate kui kooli pidev areng, innovaatilisus ning akadeemiliste teadmiste integreeritus kristliku väärtussüsteemiga.

Pärnu Kristliku Erakooli motoks on tuntud kirjakoht Piiblist – “Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on arukus.” (Õpetussõnad 9:10).

Tunniplaan | Huvitegevus

Pärnu Kristliku Erakooli missiooniks on toetada kristlastest lapsevanemaid nende laste kasvatamisel lähtudes kristlikest väärtustest ning luua õpilastele heatasemeline, innovaatiline ja hooliv hariduskeskkond, kus kinnitatakse iga inimese jumalanäolisust ja soodustatakse armastavalt nende vaimset, füüsilist ning moraalset arengut.

Meie sooviks on anda igale õpilasele tema võimetest lähtuv ning tema parimaid loomuomadusi kujundav, vaimu ja füüsist arendav konkurentsivõimeline haridus, mille lisandväärtus on kristlikust maailmavaatest ning piibliõpetusest tulenev väärtuskasvatus, seotuna Jumala ja kaasinimeste austamise, eneseväärikuse, eetilisuse, inimlikkuse, tõeotsingute ning ligimesearmastusega.

Pärnu Kristliku Erakooli tegutsemise ja püüdluste aluseks on aidata õpilastes esile tuua Püha Vaimu vilju (Gal 5:22-23), milleks on:

 • armastus
 • rõõm
 • rahu
 • pikk meel
 • lahkus
 • heatahtlikkus
 • ustavus
 • tasadus
 • kasinus

Meie kooli väärtused on orgaaniliselt seotud õppeasutuse missiooniga kinnitada meis kõigis olevat jumalanäolisust ning soodustada vaimset, füüsilist ja moraalset arengut.

Kool on toetava keskkonna loomine noore inimese kasvamiseks ja harituks kujunemisel. Keskkonna loomisel peetakse silmas kogu tema edasist elu. Kristlik kool eeldab, et inimese teekond on mitte lihtsalt pikk, vaid igavene.

Pärnu Kristliku Erakooli lõpetaja hindab üldinimlikke ja ajatuid väärtusi:

 • oskab ja armastab õppida ja omab seeläbi head akadeemilist haridustaset;
 • on isiksusena terve ja terviklik (inimesena hooliv ja armastav, oskab kuulata teist ja iseennast, kuulab oma südametunnistust, on oma valikutes ja otsustes iseseisev ning lähtub kõrgetest kõlbelistest ideaalidest);
 • on tugevate sotsiaalsete oskustega (oskab suhelda ja teha koostööd väga erinevate inimestega, lahendada probleeme hoolivalt, end väljendada ja olla empaatiline, peab iseenesestmõistetavaks ehedaid ja toetavaid suhteid, elab südame järgi);
 • on ka pärast ebaedu ja tagasilööke südikas ning lootusrikas;
  orienteerub multireligioosses ja pluralistlikus maailmas ning tunneb end koduselt kristlikus kultuuriruumis.

Õppekava | Arengukava

Pärnu Kristliku Erakooli eesmärgiks on luua kristlikel väärtustel põhinev heatasemeline kasvu- ja hariduskeskkond, kus koolirõõm on ühendatud nõudlikkusega.

Võtmemeetodiks on õpetaja töö iseendaga (õpetada eelkõige oma eeskujuga) ning iga õpilase jumalanäolisuse ja unikaalsuse tunnistamine. Usume, et igas lapses on jumalik potentsiaal luua midagi head, ilusat ja ülevat ning kooli ülesanne on aidata tal see potentsiaal üles leida ning seda harida. Lisaks sünnipärastele võimete ja annete arendamisele peame oluliseks ka lapses vastutustunde ning suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuste arendamist.

Eesmärgi saavutamisel toetatakse läbi õppe- ja kasvatustegevuse iga õpilase arengut kooli ja kodu ühises koostöös. Õppe- ja kasvatustöös juhindutakse kristlikust maailmavaatest, mis lähtub vabakogdustlikust traditsioonist ja pärimusest.

Kooli arengukava 2021-2024

Pärnu Kristlike Erakool MTÜ põhikiri

Kooli kodukord

Ainekavad

Koolil on oma logo, mille algse idee autoriks on Astrid Kaevand. Logo on kaasajastanud 2021. aastal disainer Johannes Veike (Disainivõti).

Logol võib näha kuute peamist motiivi.
Esimene on raamat, mida saab tõlgendada nii Piibli, kui aabitsana.

Raamatu kohal on tüdruk ja poiss, kes hoiavad kätest kinni. Tüdruku ja poisi vahelisest alast moodustub kolmas motiiv – süda. Südant saab võtta nii Jumala armastuse, kui ka õpilaste ja õpetajate vahelise sõprusena. Tüdruku ja poisi käte kohtumiskohas on neljas motiiv – rist. Rist sümboliseerib usku. Laste kohal on tuvi, ehk Püha Vaim. Kuues ning viimane motiiv on kolmnurk, mida võib näha, kui tõmmata jooned raamatu kaante nurkadest tuvini, mis on laste kohal.

Ka kolmnurgal on tähendus – Püha Kolmainsus.

Statitistika kohaselt on Eesti elanikkonnast umbes 18% kristlasi. Pärnus on kristlikel kogudustel kokku rohkem kui 3000 täiskasvanud liiget, lisaks lapsed. Tänapäevases üha polariseeruvas väärtusruumis soovivad paljud kristlastest vanemad leida oma lapsele kooli, mis toetaks peredes valitsevaid kristlikke väärtusi ning traditsioone lapse kasvatamisel. Kuna suuremas osas tavakoolides religiooniõpetus kohustuslikku ainekavasse ei kuulu, ei koge kristlastest lapsevanemad, et tavakool nende püüdlusi oma lapse kasvatamisel kristlikest väärtustest lähtudes piisavalt arvestaks või neid püüdlusi toetaks.

Seetõttu asutati 11. aprillil 2018. aastal mittetulundusühing Pärnu Kristlik Erakool MTÜ, koondamaks ühtses kristlikus väärtusruumis tegutsevaid lapsevanemaid ja õpetajaid. Vanemad saavad oma õigust omada otsustavat sõna lapse hariduse valikul realiseerida kodanikukoole rajades. Eesti erakooliseadus ja erakoolide finantseerimise põhimõtted annavad kodanikukoolidele sisuliselt võrdsed võimalused munitsipaalkoolidega.

Alates 2018. aastast on Pärnu Krstlik Erakool viinud läbi eelkooliringi 6.-7. aastastele lastele ning see on leidnud suurt poolehoidu nii kristlaste kui mittekristlastest lapsevanemate seas, kellest paljud sooviksid oma lapse võimalusel ka kristlikkusse kooli panna, kus usuõpetusel ja kooli üldisel vaimsusel on toetav roll õpilase kasvamisel ja kujunemisel kõlbeliseks, haritud ning hoolivaks inimeseks ja vastutustundlikuks ning julgeks kodanikuks. Usuõpetus (religiooniõpetus) lähtub ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis sõnastatud usuvabaduse tunnistamise põhimõttest ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud õigusest haridusele. Õpilasel on õigus saada haridust religiooni puudutavates küsimustes. Religioosne haridus on usuvabaduse tagamise olulisemaid eeltingimusi ühiskonnas. Religiooniõpetuse eesmärgiks on aidata kaasa Eesti kultuuriruumi järjepidevuse tagamisele selle mitmekesisuses. Maailma kultuuripärandi mõistmine on ilma religiooniõpetuseta oluliselt raskendatud.

Loe lähemalt siit

Pärnu Kristlikku Erakooli on võimalik toetada nii eestpalvete, annetuste kui vabatahtliku tööga. Loe lähemalt siit

Marge Arumäe: Ootame Sind koos lapsega kooliga tutvuma!

Marge Arumäe tutvustab Pärnu Kristliku Erakooli tekkelugu

eelkooliring

Esmaspäeviti ja kolmapäeviti

17:15-18:45

Telefon / e-post

+372 5858 7867
info@pke.ee

Meie koolijuht

“Pärnu Kristliku Erakooli sünd on Jumala arm ning ime, mis sünnib, püsib ja kannab head vilja kristlaste usupalvete, tegude ja -sõnade toel.”

Marge Arumäe

Koolijuht, Pärnu Kristlik Erakool

Kalender

12.09 kell 17

Alustab eelkooliring.

07.09 kell 17

Eelkooliringi lapsevanemate koosolek

01. september

Pidulik õppeaasta alguse aktus.

v

Tagasiside

Miks mulle meeldib Pärnu Kristlik Erakool?

“Meie pere kolis suuresti just Pärnu Kristliku Erakooli pärast Hiiumaalt tagasi Pärnusse, kuna soovisime oma lapsed kristlikusse kooli panna. Pärnu Kristlike Erakool on terve Lääne-Eesti ja Pärnumaa peale ainus kristlik kool. Meie jaoks on väga oluline inimese terviklik käsitlus ja soovime, et kool toetaks kodust kristlikku kasvatust ja väärtusi. Tavakoolis pole see paraku võimalik. “

Agnes Pulk

Eelkooliringi lapsevanem

“Õppeaastaga jäime väga rahule. Õpetajate loominguline ja samas nõudlik lähenemine õppetööle andis Johanna -Liisale küll hea aluse kooli minekuks.”

Mairi Paikla

Eelkooliringi lapsevanem

” Nii laps kui lapsevanemana jäime kooliga väga rahule. Olen rääkinud sellest teistelegi ja soovitanud, kuna õpetajad on nii pühendunud. Lapsel oli rõõm õppida ja loeb lugusid veel praegugi tööraamatust õhtujutuks väiksemale õele ette. Suur aitäh!”

Eeva Jürgens

Eelkooliringi lapsevanem

Soovid meie tegevust toetada?

Kui Sulle meeldib teha head, siis liitu kooli HEATEGIJATEGA!

Piiblis on  inglid Jumala saadikud ja inimeste abistajad. Meie kooliinglid on heategijad, kes toetavad meie kooli arengut ja õpilasi oma finantsidega.

Kooliinglitele saadame kord kuus infokirja ülevaatega meie kooli tegemistest ning arengutest. Samuti hoiab koolipere oma armsaid heategijaid-ingleid iga päev oma palvetes.

Jäta meile oma kontaktid ning võtame Sinuga ühendust!

MEIE KONTAKTID

PÄRNU KRISTLIK ERAKOOL MTÜ

Registrikood: 80549036

Aadress: Suur-Jõe 48, Pärnu 80020

Telefon: +372 5858 7867

Email: info@pke.ee

Arveldusarve:  EE63 1010 2202 7034 0221

Kirjuta meile!

Pin It on Pinterest